Званична документа

 

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ

СТАТУТ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ

УРЕДБА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ

ОДЛУКЕ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

 

 

ПРAВИЛНИЦИ


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о саставу Научног већа Института за физику

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) на Институту за физику

Правилник о службеним путовањима

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за физику

Правилник о наградама Института за физику

 

ПРОЦЕДУРЕ И ОДЛУКЕ

 

Одлука о обавезном мишљењу Комисије за вредновање научног рада приликом запошљавања истраживача

Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информацијe и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Одлука о именовању Комисије за вредновање научног рада

Одлука о трошковима репрезентација

Одлука о печатима

Одлука о именовању заменика руководиоца ИЦ

Одлука о безбедности

Одлука о именовању заменика директора Института за физику

Одлука о именовању руководиоца Иновационог центра Института за физику

Одлука о именовању управитеља Фондације Института за физику

Процедура вођења и плаћања рачуна

Одлука о минулом раду

Одлука директора о хитним радовима на крову

Статус пензионисаних истраживача

Одлука о превозу на посао

Стављање ван снаге одлуке о стимулацији за саветнике

Одлука о утврђивању висине дневница за путовања у земљи

Одлука о координаторима скупова и семинара чији је Институт организатор

Одлука о формирању Лабораторије за физику атмосфере и оптичку метрологију

Овлашћења за рад у Лабораторији за физику атмосфере и оптичку метрологију

Одлука о формирању Саветодавног одбора директора

Одлука о коришћењу факсимила потписа

Одлука о статусу Одељења за стратешки раст

Одлука о статусу Одељења за управљање људским ресурсима

 

УПУТСТВА

 

Упутство за састављање документације и писање извештаја за избор у истраживачко или научно звање

Упутство о начину писања извештаја о изборима у звања Матичног научног одбора за физику