28. 4. 2014. Семинар: Соња Ашкрабић

 

У понедељак 28. априла 2014. године у 12:00 часова у читаоници библиотеке Института за физику у Београду у организацији Центра за физику чврстог стања и нове материјале одржаће семинар

Соња Ашкрабић
Институт за физику у Београду

Оксидни наноматеријали – утицај величине честице, напрезања и дефеката на вибрационе и електронске особине

Сажетак:
Оксидни наноматеријали испољавају јединствене физичке и хемијске особине захваљујући ограниченој величини честица и великој густини површинских дефеката. Драстично смањење димензије у наноматеријалима утиче на више особина: структурна својства (кристална симетрија и параметар решетке), оптичка и електронска својства. Смањење величине честице може довести до промене параметра решетке, чак и структурне трансформације, а доводи и до тзв. савијања Брилуенове зоне, тј. просторног ограничења фононских и електронских таласних функција. Присуство веће концентрације дефеката у кристалној решетки доводи до промена напрезања у нанокристалима, поготово на површини наночестица, с обзиром на драстично повећан однос површине и запремине у нанокристалу у односу на волуминозне кристале.
Рамановом спектроскопијом је испитивана вибрациона динамика наносистема и анализирани су микроструктура, напрезање, фонон-фонон интеракције, просторна локализација (ограничење) фонона и утицај дефеката у чистим и допираним нанокристалима CeO2 и TiO2. Фотолуминесцентном спектроскопијом су праћене промене у електронској структури, изазване смањењем димензије честица и присуством дефеката у наноматеријалима, с посебним освртом на дефектна стања кисеоничних ваканција присутних у оксидним наноматеријалима. Регистрована је појава нових фононских (акустичких) и електронских (F - центри) стања у овим материјалима.