15. 11. 2013. Семинар: Игор Станковић

 

У петак 15. новембра 2013. године у 14:00 часова у сали библиотеке Института за физику у Београду у организацији Лабораторије за примену рачунара у науци одржаће семинар

Игор Станковић
Лабораторија за примену рачунара у науци, Институт за физику Београд

Симулације молекуларном динамиком капљице горива у променљивим условима средине

Сажетак:

У првом делу предавања биће дат преглед најважнијих физичких процеса који се одвијају унутар цилиндра мотора са унутрашњим сагоревањем, као и преглед просторних и временских скала на којима се ти процеси одвијају. Потом ћемо дати преглед тренутног истраживања за унапређење ефикасности мотора и метода које се користе са посебним нагласком на симулације и изазове које представља укључивање хемијских реакција у моделе механике флуида. У другом делу предавања биће представљене симулације неравнотежном молекуларном динамиком капљице горива окружене ваздухом у околини која се мења у простору и у времену. Нумеричка процедура је развијена да би се укључиле хемијске реакције у молекуларну динамику. Модел реакције је одабран тако да омогући праћење места где се одвија хемијска реакција као и понашање продуката реакције (алкохола и алдехида). Капљица течности на молекуларном нивоу је у овим симулацијама мрежа молекула горива, који интерагују са кисеоником, азотом, и производима хемијског разлагања горива. Молекул у овој слици испарава када се ослободи из мреже и настави да се креће дифузијом у ваздуху. Наравно, молекули горива у гасној фази, кисеоник и азот бивају адсорбовани у течну фазу у обрнутом процесу. Зато су у приказаним симулацијама временске и просторне скале процеса који се одвијају могле да буду одређене директно, а не кроз параметре модела.