МИСИЈА, ВИЗИЈА, ОСНОВНИ И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

 

Институт за физику покушава да активно промовише атмосферу амбициознe установе сачињенe од амбициозних појединаца који раде у правцу реализације низа заједничких, изазовних и друштвено корисних циљева у доменима наше компетенције. У реализацији ових циљева Институт ни на који начин не ограничава могућности које стоје пред његовим истраживачима, студентима, техничарима и гостима.

Мисија Институт за физику је да на кључни начин помаже при решавању највећих друштвених изазова, као и да истражује важна отворена питања која стоје пред човечанством.

Визија нам је да Институт постане међународно признат као истраживачка институција која на препознатљив начин осмишљава будућност и мерљиво утиче на добробит појединаца и друштва.

Основни циљ Института за физику је да у наредних десет година израсте у светски признати центар врхунских научних и технолошких истраживања. Овај основни циљ имплицира следећа четири стратешка циља:

  • Креирати и успешнo комерцијализовати нове технологије са циљем побољшања економског развоја Србије.
  • Успоставити и неговати глобалну репутацију изабраног партнера у одабраним областима истраживања и развоја.
  • Генерисати ширу друштвену корист која проистиче из расположивог знања и стручне експертизе.
  • Успоставити чврсту финансијску и организациону основу за успешан рад и дугорочну одрживости.


Горња мисија, визија и циљеви су резултат рада руководства Института, колега из нашег одељења са стратешки развој, као и тима експерата Светске банке. Ове кључне стратешке одреднице су настале као резултат детаљне анализе приспелих одговора на анкету Института за физику о очекивањима власника и других заинтересованих везаних за функционисање истраживачких и развојних института у Србији.

Основни циљ анкете је био да се прикупе мишљења што ширег скупа заинтересованих: представника државе, региона и локалних самоуправа, привреде, научног и образовног сектора, војске и наменске индустрије, академије, дијаспоре, научно-истраживачких организација, невладиног сектора, медија, и самих грађана. Додатни циљ анкете је био покретање ширег друштвеног дијалога о томе какав научни и технолошки сектор желимо да градимо у Србији. Анкета је у јуну 2013. године директно прослеђена на 20 хиљада адреса. Пристигло је 2236 комлетно попуњених формулара.