ОСТАЛИ НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ


Национални пројекти министарства задуженог за науку којима руководе друге институције:


Национални пројекти којима руководе друге институције покривају 17.1% ангажмана истраживача са Института за физику у Београду у периоду од 2011. до 2014. У загради је дат ефективни број ангажованих истраживча са Института.


 • ОИ171002 - Нуклеарне методе истраживања ретких догађаја и космичких зрачења (5.33)

 • ОИ174031 - Примена рачунарске технике у експерименталној физици чврстог стања (2.00)

 • ОИ171016 - Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела (1.83)

 • ОИ176002 - Утицај судара на спектре астрофизичке плазме (1.83)

 • ОИ174012 - Геометрија, образовање и визуелизација са применама (0.75)

 • ОИ173052 - Биоинформатички методи за детекцију промотера и теоријско моделовање генских кола (0.67)

 • ОИ176021 - Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања (0.33)

 • ОИ173028 - Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима (0.25)

 • ОИ171028 - Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла (0.17)

 • ИИИ43007 - Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање (11.00)

 • ИИИ41028 - Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији (2.50)

 • ИИИ43002 - Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (1.67)

 • ИИИ44002 - Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама (1.17)

 • ТР37019 - Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије (0.17)