ПРОЈЕКТИ


Национални пројекти министарства задуженог за науку којим руководи Институт за физику у Београду:

Национални пројекти покривају пун ангажман 174 истраживача са Институт у периоду од 2011. до 2014. 82.9% овог ангажмана је на пројектима којима руководи Институт, 17.1% на пројектима којима руководе друге институције. 62.2% ангажмана је на пројектима основних истраживања (ОИ), 36.3% на интегралним интердисциплинарним истраживањима (ИИИ), а тек 1.5% на пројектима технолошког развоја (ТР). У загради је дат ефективни број ангажованих истраживча са Института за физику.


 • ОИ171017 - Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система (14.25)
  Руководилац пројекта: др Антун Балаж

 • ОИ171037 - Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмама, траповима и наноструктурама (13.67)
  Руководилац пројекта: др Зоран Петровић

 • ОИ171020 - Физика судара и фотопроцеса у атомским (био)молекулским и нанодимензионим системима (13.67)
  Руководилац пројекта: др Братислав Маринковић

 • ОИ171004 - ATLAS експеримент и физика честица на LHC енергијама (9.75)
  Руководилац пројекта: др Драган Поповић

 • ОИ171033 - Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала (7.25)
  Руководилац пројекта: др Радомир Жикић

 • ОИ171038 - Холографске методе генерисања специфичних таласних фронтова за ефикасну контролу квантних кохерентних ефеката у интеракцији атома и ласера (7.17)
  Руководилац пројекта. др Дејан Пантелић

 • ОИ171005 - Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници (6.83)
  Руководилац пројекта: др Радош Гајић

 • ОИ171006 - Нелинеарна динамика локализованих самоорганизованих структура у плазми, нано-композитним материјалима, течним и фотоничним кристалима и ултра хладним кондензатима (6.50)
  Руководилац пројекта: др Душан Јовановић

 • ОИ171031 - Физичке импликације модификованог простор-времена (5.83)
  Руководилац пројекта: др Маја Бурић

 • ОИ171032 - Физика наноструктурних оксидних материјала и јако корелисаних система (5.00)
  Руководилац пројекта: др Зорана Дохчевић-Митровић

 • ОИ171014 - Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме и гасних пражњења: облици спектралних линија и интеракција са површинама (3.50)
  Руководилац пројекта: др Соња Јовићевић

 • ОИ171036 - Нелинеарна фотоника нехомогених средина и површина (1.75)
  Руководилац пројекта: др Драгана Јовић

 • ИИИ45016 - Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици (17.75)
  Руководилац пројекта: др Бранислав Јеленковић

 • ИИИ45003 - Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени (11.33)
  Руководилац пројекта: др Небојша Ромчевић

 • ИИИ41011 - Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама (9.25)
  Руководилац пројекта: др Невена Пуач

 • ИИИ45018 - Наноструктурни мултифункционални материјали и нанокомпозити (8.42)
  Руководилац пројекта: др Зоран Поповић

 • ТР32024 - Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре (2.42)
  Руководилац пројекта: др Бранка Јокановић


Остали национални пројекти

 
Међународни пројекти:


 • Билатерални пројекат са Италијом (2013-2015)
  Нове оксидне наноструктуре за пречишћавање воде
  IPB координатор: др Зорана Дохчевић-Митровић

 • COST Action (2013-2017)
  Upotreba XUV/X svetlosnih izvora i mlazeva brzih jona u izucavanju ultrabrzih pojava u hemiji
  IPB координатор: др Ненад Симоновић

 • COST Action (2013-2017)
  Electrical discharges with liquids for future applications
  IPB координатор: др Драгана Марић

 • Европска комисија, FP7/Research infrastructures (2012-2015)
  PRACE-3IP: Европско суперрачунарско партнерство – трећа фаза имплементације
  IPB координатор: др Александар Белић

 • Европска комисија, FP7/Research infrastructures (2011-2013)
  agINFRA: Инфраструктура за подршку комуникација у пољопривредним наукама за промовисање дељења података и равзој поверења у пољопривредне науке
  IPB координатор: др Антун Балаж

 • Европска комисија, FP7/Research infrastructures (2011-2013)
  PRACE-2IP: Европско суперрачунарско партнерство – друга фаза имплементације
  IPB координатор: др Александар Белић

 • Европска комисија, FP7/Research infrastructures (2010-2013)
  PRACE-1IP: Европско суперрачунарско партнерство – прва фаза имплементације
  IPB координатор: др Александар Белић

 • Европска комисија, FP7/Research infrastructures (2010-2012)
  HP-SEE: Рачунарска инфраструктура високих перформанси југоисточне Европе
  IPB координатор: др Александар Белић

 • Европска комисија, FP7/Research infrastructures (2010-2014)
  EGI-InSPIRE: Интегрисана одржива пан-европска инфраструктура за европске истраживаче
  IPB координатор: др Александар Белић

 • Европска комисија, FP7 (2009-2013)
  NIM-NIL: Материјали са негативним индексом преламања - литографија нано усецањем
  IPB координатор: др Радош Гајић

 • Европска комисија, FP7/Marie Curie Reintegration Grant (2011-2015)
  Теоријска предвиђања млазева материје у квантној хромодинамици
  Руководилац пројекта: др Магдалена Ђорђевић

 • Европска комисија, FP7/Marie Curie Reintegration Grant (2011-2015)
  ELECTROMAT: Електронски транспорт у органским материјалима
  Руководилац пројекта: др Ненад Вукмировић

 • Фондација Александар фон Хумболт, Humboldt Return Fellowship (2012-2013)
  Простирање и локализација светлости у комплексним фотоничним системима
  Руководилац пројекта: др Драгана Јовић
   
 • Фондација Александар фон Хумболт, Humboldt Fellowship for Postdoctoral Researchers (2011-2012)
  Андерсонова локализација и површински солитони у оптички индукованим решеткама
  Руководилац пројекта: др Драгана Јовић

 • Швајцарска национална фондација за науку, SCOPES project (2009-2012)
  Нано-кристални порозни анатаз TiO2 за примене у заштити околине: процес синтезе и испитивање транспортних карактеристика
  IPB координатори: др Зорана Дохчевић-Митровић, др Игор Станковић

 • Швајцарска национална фондација за науку, SCOPES project (2009-2012)
  Модерна оптика и спектроскопија: од истраживања до образовања
  IPB координатор: др Бранислав Јеленковић


Остали међународни пројекти